Mateřská škola má ve školním vzdělávacím programu Palováček zpracovanou svoji filozofii a dlouhodobou vizi.

Zpracovaná filozofie, dlouhodobá vize, která má stanovené společné vzdělávací záměry, úkoly a je orientovaná na dítě vychází především:

 • z Komenského Škola hrou
 • z teorie Konstruktivismu, konstruktivní škola
 • z teorie Howarda Gardnera – Teorie mnohočetných inteligencí (Rámec mysli)
 • z psychoterapeutické metody Alberta Pesso „PBSP“ (PessoBoyden systém Psychomotor)
 • z Integrované tématické výuky Susan Konvalinkové
 • z Bloomovy taxonomie cílů
 • z metodiky vyučování čtení založené na rozvoji fonematického uvědomování D. B. Elkonina
 • z koncepce L. S. Vygotského „zóny nejbližšího vývoje“

a využívá některé prvky vzorových programů:

 • Začít spolu, Zdravá MŠ, pedaggiky M. Montessori

Klasický vzdělávací směr:

KLASICKÝ VZDĚLÁVACÍ SMĚR, inspirovaný zejména myšlenkami a pedagogikou Jana Amose Komenského. Vychází z tradičního modelu předškolního vzdělávání, uplatňovaného v současné době na většině českých mateřských škol. Mateřská škola Palováček tento model přizpůsobila vlastním podmínkám a vlastním vzdělávacím záměrům a cílům.

Uplatňované principy předškolního vzdělávání:
Individualizace vzdělávání – připravovaný program je tvořen podle potřeb, možností a schopností dětí. Vychází z pedagogického hodnocení každého dítěte a skupiny dětí ve třídě, akceptuje osobnostní specifika a podmínky jednotlivých tříd a reaguje na různé možnosti a příležitosti, které se v průběhu roku objevují.

Vzdělávání podle kompetencí – cílem pedagogických činností je získávání základů klíčových kompetencí, důležitých pro budoucí život dětí. Učitelka umožňuje dětem v záměrných, nezáměrných i spontánních aktivitách získávat žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti přirozeným způsobem a samostatně, podporuje jejich zvídavost, individualitu a socializaci.

Celistvé a cílevědomé vzdělávání a rozvoj dítěte – vzdělávací obsah je uspořádán do tří tematických bloků (Lidé, Příroda, Umělý svět), které akceptují filozofii a vize mateřské školy. Tematické bloky respektují specifika předškolního věku: navazují na sebe, vztahují se k oblastem dětem blízkým, nové informace jsou předávány zejména formou příkladu, názorné ukázky a vlastní praktické činnosti. Děti tak docházejí k poznatkům přirozeným způsobem, vytvářejí si mezi informacemi žádoucí vazby, vlastní struktury poznatků a učí se získané informace aplikovat do praktického života.

Respektujeme a aplikujeme principy pedagogického konstruktivismu (EUR), který klade důraz na:

 1. prožitkové učení dítěte
 2. kooperativní učení dítěte
 3. učení se dětí navzájem od sebe
 4. učení se ze života a pro život
 5. schopnost sebepoznání a sebehodnocení

Hodnocení a zpětná vazba – děti jsou hodnoceny z hlediska individuálního rozvoje, nejsou vzájemně porovnávány a posuzovány podle věkové normy. Ve třídách převažuje pozitivní hodnocení, úspěchy dětí jsou oceňovány, je využívána vnitřní motivace dítěte a přirozená touha a potřeba získávat nové poznatky a zkušenosti. Učitelky připravují a nabízejí v dětem takové aktivity, aby každé dítě mohlo projevit a využít svoje individuální přednosti a zájmy.

Společné zásady všech tříd v mateřské škole Palováček

Z hlediska obsahu se všechny třídy řídí školním vzdělávacím programem, který zpracovávají ve svých třídních vzdělávacích programech do podoby odpovídající konkrétním potřebám a možnostem dětí. Integrované tematické bloky Lidé, Příroda, Umělý svět v TVP učitelky doplňují o vzdělávací  celky, které nesouvisí s nabídkou ŠVP, ale vycházejí ze zájmu dětí. (v rámci celku děti plánují i činnosti

Všechny třídy se společně účastní celoškolních akcí pro rodiče a děti a divadelních či hudebních programů pro děti, které jsou definovány ve školním vzdělávacím programu. Třídy mají možnost v průběhu roku doplnit svůj třídní program vlastními exkurzemi, výlety, sportovními či kulturními akcemi, které odpovídají jejich třídnímu vzdělávacímu programu.

Všechny třídy se společně účastní dlouhodobých celoškolních projektů, které si mohou z hlediska náročnosti, termínů a konkrétních činností upravit a přizpůsobit potřebám každé konkrétní třídy.