Provoz mateřské školy je celodenní od 6:00 do 17:00 hodin.
Mateřská škola je v provozu každý pracovní den v roce, s výjimkou letních a zimních prázdnin, kdy je provoz mateřské školy po dohodě se zřizovatelem – jednatelkou a zástupci závodu Hanon Systems  AutopalServices s.r.o. a VarrocLighting Systems, s.r.o přerušen. V měsících červenci a srpnu na dobu 3 týdnů a v době vánočních prázdnin ve školách na dobu 1 týdne.

K omezení provozu dochází v  měsíci květnu/červnu kdy probíhá Škola v přírodě
(děti ze III. třídy Zvídálků – 5 – 6, 7 leté děti a nejstarší děti ze II. třídy Sluníček – odjíždí na ozdravný pobyt). Děti, jejichž matky jsou na MD a RD proto zůstávají po tuto dobu doma.

V MŠ jsou 3 třídy, do kterých jsou děti zařazovány dle věku (věkově homogenní třídy).
Třídy mají své názvy:
I. třída Žabičky – adaptační třída (2 – 4 letých dětí)
II. třída Sluníčka (4 – 5 letých dětí)
III. třída Zvídálci  – třída předškoláků (5 – 7 letých dětí)

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby zákonných zástupců.

Budova, včetně branky se v 8.15 hod. uzamyká a otvírá se ve 12.00.hod., poté se uzamyká ve 12:30 hod. a odpoledne v 14:10 hod. se otvírá.

 Provoz na jednotlivých třídách

I. třída Žabičky – 7:00   – 15:30 hodin
II. třída Sluníčka – 6:00 – 15:30 hodin
III. třída Zvídálci  – 7:00 – 17:00 hodin

Dopoledne:
Všechny děti se scházejí od 6:00 hodin ráno na jedné třídě – II. třída Sluníčka.
Děti z I. třídy Žabiček a děti ze III. třídy Zvídálků odchází do své třídy v 7:00 hodin.

Odpoledne:
Děti z I. třídy Žabiček a děti ze II. třídy Sluníček odchází do III. třídy Zvídálků v 15:30 hodin.
Pobyt všech dětí a rozcházení od 15:30 – 17:00 hodin je na jedné třídě – III. Třída Zvídálci.

Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít odpoledne některou třídu, je informace o umístění dětí zveřejněna na nástěnce či vstupních dveřích MŠ.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni dítě vyzvednout a opustit budovu včas, tj. do 17:00 hodin, kdy se budova školy zamyká.


Docházka do mateřské školy

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby zákonných zástupců.
V ranních hodinách mají děti ve třídách možnost spontánních her, které jsou pro ně z hlediska jejich celkového rozvoje velmi důležité. Doporučujeme rodičům, aby pokud možno přivedli děti do 8,00 hod., pro dostatek času na volnou hru s ostatními dětmi.

Denní řád dětí v mateřské škole se v jednotlivých třídách mírně liší, podle charakteru každé třídy. Podrobný denní řád najdou rodiče na nástěnkách v dětských šatnách.

Celodenní pobyt v mateřské škole je bohatý, pestrý a náročný, včetně každodenního pobytu venku. Je proto určen pouze zdravým dětem, bez příznaků a projevů akutní nemoci (teplota, kašel, rýma, nevolnost, apod.). Zodpovědnost a ohleduplnost rodičů zároveň chrání zdraví všech ostatních dětí v mateřské škole.

V dětském kolektivu se v průběhu roku běžně vyskytují dětská onemocnění, která průběžně postihují více dětí v celé mateřské škole. Jsou to zpravidla neštovice, spálové angíny, virózy, apod. V případě výskytu většího počtu stejného onemocnění v jedné třídě (tři a více nemocných dětí zároveň), jsou o situaci rodiče informováni třídními učitelkami.

Omlouvání nepřítomnosti dětí
Zákonní zástupci dítěte jsou povinny oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 6:30 hod., v pondělí do 7:00 hod. a to telefonicky nebo pomocí sms pouze na tomto čísle: +420 728 776 797. Výjimečně na čísle pevné linky 556/623612.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně v mateřské škole.

Absenci dítěte delší než 14 dnů omlouvá zákonný zástupce písemně, omluvenku předá třídní učitelce.