Mateřská škola Palováček s. r. o. je trojtřídní škola se 70 zapsanými dětmi na školní rok 2019/20 s celodenní docházkou.

Děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd dle věku (věkově homogenní třídy). Třídy mají své názvy:

I.třída Žabičky (2 – 4 leté děti) – adaptační

V této třídě je věnován dostatek času na adaptaci dětí, v úzké spolupráci s rodiči dětí a zcela v souladu s individuálními potřebami dítěte. Děti si pomalu a postupně zvykají na pobyt v mateřské škole, na každodenní činnosti, od prvopočátku jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování. Učí se komunikovat s ostatními dětmi, s učitelkou, spolupracovat, hrát si ve skupinách. Společně si vytváří jednoduchá třídní pravidla a rituály, která se pomalu učí respektovat. Děti jsou vedeny ke vzájemné ohleduplnosti, toleranci, učí se pomáhat si navzájem.

      

II.třída Sluníčka (4 – 5 leté děti)

Zde se s věkem dítěte obohacuje a rozšiřuje vzdělávací nabídka a program a mění se vybavení třídy. Velký důraz klademe na pohybový a řečový rozvoj dětí, na celkovou samostatnost dětí, schopnost vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, případně pomoci druhému, nebát se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných denních situacích a umět se rozhodnout.

III. třída Zvídálci – třída předškoláků (5 – 6,7 leté děti)

V této třídě klademe důraz na předškolní průpravu – postupně, nenásilně rozvíjíme u dítěte kompetence jak v oblasti kognitivní, emocionálně-sociální, pracovní, somatické, které nabývá a rozvíjí učením a sociální zkušeností. Ranou gramotnost a fonematické uvědomování (nezbytný předpoklad pro čtení) rozvíjíme metodou vytvořenou prof. Elkoninem „Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina (Hláskář – předgrafémová etapa). 

Citlivě vnímáme konkrétní dítě, poskytujeme mu podněty a klademe na něj takové nároky, které jsou v souladu s jeho potřebami a možnostmi, ale také  s požadavky, které na něj budou kladeny po zahájení docházky do školy.

Bližší charakteristika tříd –  Třídní vzdělávací program viz příloha č.3.

Děti mají po celou dobu docházky do mateřské školy stejnou značku, třídní učitelka se mění, nepřechází s nimi na další třídu.

Zřizovatel – jednatelka společnosti tedy povolily výjimku z počtu dětí na třídu, neboť dle Školského zákona se třídy naplňují počtem 24 dětí. Výjimka není uplatněna.

Ve třídách je zajištěno souběžné působení dvou učitelů ve třídě při těchto činnostech:

  • dopolední didakticky zacílené, skupinové a individuální činnosti dětí
  • příprava na pobyt venku, pobyt venku
  • sebeobslužné činnosti
  • stolování – oběd
  • příprava na odpočinek