Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni nejpozději do 30. června předchozího školního roku.

Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ – Informace pro rodiče.

Škola poskytuje dětem zaměstnanců Hanon Systems  Autopal Services s.r.o  s.r.o. a Varroc Lighting Systems, s.r.o. předškolní vzdělávání bezúplatně. Zákonný zástupce uhradí dítěti pouze úplatu za školní stravování.

Pro děti zákonných zástupců, kteří nejsou zaměstnanci výše uvedených společností  je předškolní vzdělávání poskytováno za úplatu.

Výši úplaty stanoví jednatelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.
Ředitelka MŠ Mgr. Lenka Macíčková stanovuje pro školní rok 2019/2020  měsíční úplatu za předškolní vzdělávání  ve výši 1200,- Kč.

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena v Provozním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě MŠ a šatnách tříd – Informace pro rodiče.

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá se z dopolední svačiny (8 Kč), oběda (22 Kč) a odpolední svačiny (7 Kč), tj. 37 Kč denně pro děti od 2 – 6 let.

Pro děti starší 6 let z dopolední svačiny (9 Kč), oběda (24 Kč) a odpolední svačiny (7 Kč), tj. 40 Kč denně

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby probíhají bezhotovovstním převodem na číslo účtu: 128163503/0300

Zákonní zástupci si zajistí u svých peněžních ústavů trvalý příkaz tzv. souhlas s inkasem, zadají nejvyšší možnou částku k měsíční úhradě: úplata 1200,- Kč, stravné 800,- 1000,- Kč.

Zadání tohoto souhlasu doloží MŠ na příslušném formuláři.